Специјалистички прегледи

Со примена на најновите достигнувања и сознанија во дерматологијата се изведуваат специјалистичките прегледи, дијагностиката и терапијата на кожните заболувања. Постојаното, континуирано следење на најновите трендови во дерматологијата ни овозможува да бидеме водечка приватна специјализирана ординација во земјата.

Во ординацијата се применуваат современи постапки кои се спроведуваат со апарати од најпознатите светски фирми, единствени во Македонија. Последните добиени сознанија за биологијата на кожата, патолошко-анатомските процеси, современите етио-патогенетски и тераписки пристапи, применувајќи современи процедури дава одлична можност за добар тераписки исход. Успешноста се зголемува со комбинирана терапија.

Големиот број на задоволни пациенти се доказ за ексклузивниот пристап и излекувањето.