Микроскопско дијагностицирање на кожни заболување

Специфично подготвени кожни исечоци кои микроскопски ги   прикажуваат  хистолошките карактеристики на одделни кожни заболувања, се супериорен  метод во дерматолошката дијагностика. Микроскопски се дијагностицираат и габичните заболувања  на кожата, со  нативен порепарат на влакна, нокти или лушпи  од кожни лезии. По потреба  може да се засади и култура