Микроскопско дијагностицирање на кожни заболување

Специфично подготвени кожни исечоци кои микроскопски ги   прикажуваат  хистолошките карактеристики на одделни кожни заболувања, се супериорен  метод во дерматолошката дијагностика. Микроскопски се дијагностицираат и габичните заболувања  на кожата, со  нативен порепарат на влакна, нокти или лушпи  од кожни лезии. По потреба  може да се засади и култура

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>